เอไอเอส โดย นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๙  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี Digital Platform ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยี NB-IoT หรือ Internet of Things   พร้อมนำเครือข่ายพันธมิตร AIAP (AIS IoT Alliance Program) ร่วมแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นในด้านต่างๆ อาทิ ระบบ Intelligent Farm(iFarm) ระบบเกษตรอัจฉริยะที่ช่วยการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูกผ่านมือถือ , ระบบพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร  รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนก้าวสู่การเป็น Smart Agricultural for Next Generation อย่างยั่งยืน

โดย นายอราคิน กล่าวว่า “เอไอเอส มีความมุ่งมั่นพร้อมสนับสนุนสร้างสรรนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยี Digital Intelligent ในรูปแบบ Platform ที่พร้อมเป็นรากฐานให้เกิด Innovation และ Digitalization แก่ประเทศไทย  เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคเกษตรกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นตัวกลางส่งต่อองค์ความรู้ให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ระบบเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนและพลิกโฉมจาก Digital ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมา เอไอเอส ได้ขยายบทบาทสู่การเป็น Digital Platform เพื่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อผ่าน Digital Platform และทำงานร่วมกันในลักษณะของ Ecosystem ก่อให้เกิดพลังในการขยายขีดความสามารถสร้างสรรค์ Innovation หรือ บริการ Digital ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่น กรณีของการสร้างระบบนิเวศน์ของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ IoT Ecosystem ผ่าน AIS IoT Alliance Program – AIAP : โครงการความร่วมมือของสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยปัจจุบัน สามารถสร้างสรรค์ IoT Solution และ Business Model ที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการ ได้อย่างครอบคลุมและ ขยายเครือข่ายสมาชิกไปมากกว่า 1,500 ราย   พร้อมกันนี้ยังคงยืนยันวิสัยทัศน์ในการเป็น Digital Platform ภายใต้แนวคิด SHARING DIGITAL ECONOMY PLATFORM:เศรษฐกิจ Digital แบบแบ่งปัน ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ เพื่อร่วมสนับสนุนให้เกิด Ecosystem ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคนิค และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม
โดย AIS พร้อมสนับสนุนและเป็นอีกหนึ่งตัวกลาง ร่วมส่งเสริมในด้านเทคโนโลยี บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความแข็งแรงและเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเท่าเทียมต่อไป”

More info : https://business.ais.co.th/iot/index.html