เอไอเอส เดินหน้าดำเนินโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (Digital Intelligent Quotient ) แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้ชีวิตในโลก Digital อย่างยั่งยืน

• ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเด่นชัดผ่านงานวิจัยหลากหลายสำนักที่ระบุว่า ในปี 2561 เยาวชนไทยอายุระหว่าง 8 – 12 ปี มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 ชั่วโมง

• เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นพัฒนา Digital Infrastructure เพื่อประเทศ นอกเหนือจากการทำหน้าที่พัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างสังคม Digital อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ“อุ่นใจไซเบอร์” โดยมีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital โดยเน้นใน 2 ด้าน คือ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะทาง Digital (Educator) เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเพื่อให้ใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และ ป้องกัน (Protector) ความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Digital Solutions

• โดยพื้นที่ภาคเหนือ :จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (Digital Intelligent Quotient) ใน Phase แรกโดยร่วมมือกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำนักเรียนอายุระหว่าง 8-12 ปี จำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้ชีวิตในโลก Digital อย่างยั่งยืน

• DQ Intelligence ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ 360 องศา ที่รวบรวมสาระสำคัญที่เยาวชนต้องรู้เพื่อฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์อย่างฉลาด ลดความเสี่ยงจาการถูกผู้อื่นเข้ามาหลอกลวงหรือเอาเปรียบ พร้อมช่วยปลูกจิตสำนึกและเตรียมความพร้อมให้เด็กวัย 8-12 ปี เพื่อฝึกทักษะการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ และควบคุมอารมณ์ตนเองก่อนจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน โดยเนื้อหาในหลักสูตร DQ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ข่าวคือ Digital Identity (อัตลักษณ์ออนไลน์) , Screen-Time Management (ยับยั้งชั่งใจ) , Cyberbullying (เมื่อถูกรังแกออนไลน์) , Cyber Security (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย) , Digital Empathy (ใจเขาใจเรา) , Digital Footprints (รู้ถึงผลที่จะตามมา) , Critical Thinking (คิดเป็น) and Privacy Management (รู้สิทธิและความเป็นส่วนตัว

• ชุดการเรียน DQ นี้ได้รับการยอมรับและมีการนำไปฝึกทักษะให้กับเด็กๆ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก แปลถึง 21 ภาษา จาก 100 พาร์ทเนอร์ ขณะนี้ได้เริ่มขยายผลการสร้างทักษะความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Quotation) ไปสู่ภาคการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเปิด Portal ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับคนไทยทุกคน ที่โรงเรียน หรือ สถาบันที่ทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชนต่างๆ สามารถเข้ามาใช้งานได้แล้ววันนี้ที่
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html

#DQ #DigitalQuotient #AIS #ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย