พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล 27 แห่ง นำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในกาลนี้โรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 27 โรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเงินในครั้งนี้จำนวน 80 ล้านบาท แพทย์ พยาบาล และบุคลากรรวมทั้งผู้ป่วยปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้นcb693b6106a823d6f4a56776a837aaa8.jpg
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล และผู้อำนวยการสถานพยาบาล จำนวน 27 แห่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในกาลนี้ทาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 27 โรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,980,000 บาท
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนของคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่า เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความปลาบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระมหากรุณาธคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาล สุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ be94956a43932105a1dc10c7d805d8ed.jpgจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการ ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล83aeb5327f80ff7033689d5f2a0e4e22.jpg
สำหรับเงินก้อนนี้เบื้องต้นทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้วางแผนจัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ป่วย ในการใช้กับผู้ป่วยซับซ้อน เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ เครื่อช่วยหายใจ โคมไฟห้องผ่าตัด เครื่องอัลตร้าซาวน์ เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย f0848f7be695c12b2e195ccf82ab2ee9.jpgงบประมาณที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ก็จะช่วยเสริมพันธกิจของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วย การวิจัย การศึกษาที่มีมาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์
35c8722a0ce87520798f747802ecba1a.jpgทั้งนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคนต่อปี และผู้ป่วยในอีกมากกว่า 5 หมื่นคนต่อปี อีกทั้งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จำเป็นต้องรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนจากพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้ามารับการรักษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ซับซ้อน และทันสมัย ส่วนด้านบุคลากร จากปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องรองรับจึงต้องมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในอนาคตด้วย งบประมาณที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จึงถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง กับทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่9900e6fa08bdb4c6ef18ad1534d9007a.jpg