Sequence 03.00 00 04 48.Still039
ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จับร้านอาหาร 7 ร้านในพื้นที่อำเภอเมือง เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นั่งดื่มในร้านเกินเวลา 21 นาฬิกา ฝ่าฝืนข้อกำหนดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ Sequence 03.00 00 20 04.Still040
Sequence 03.00 00 41 26.Still041
Sequence 03.00 01 14 13.Still042
เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 67/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่กำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณร้านและพื้นที่ต่อเนื่องได้ถึงเวลา 21 นาฬิกา Sequence 03.00 01 38 39.Still043
Sequence 03.00 02 58 18.Still044
Sequence 03.00 03 06 01.Still045โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานประกอบการฝ่าฝืนคำสั่ง รวม 7 ร้าน ได้แก่ ร้านเชิญบาร์, วายโซน, Chum Garden, Havana, Roots Rock Reggae และร้าน Babylon ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด จึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 69/2564 เรื่องห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญคือ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต สามารถบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่องได้ถึงเวลา 21 นาฬิกา และให้ปิดร้านในเวลา 22 นาฬิกา 30 นาที Sequence 03.00 03 56 11.Still046
Sequence 03.00 04 14 34.Still047
Sequence 03.00 04 52 31.Still048ส่วนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง ให้จำหน่ายได้ระหว่างเวลา 11 – 14 นาฬิกา และเวลา 17 – 21 นาฬิกาเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
https://youtu.be/uMvQDdj_sJQ