GgiiNI.jpg
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 75 วัน ห้วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566
GgicvZ.jpg
GgiRUP.jpg
วันนี้ (25 พ.ย. 65) ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกัน Ggix8t.jpg
GgiU0e.jpg
Ggiqcl.jpg

โดยทั้ง 4 จังหวัด ได้ร่วมกันกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ในห้วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่สภาพอากาศค่อนข้างนิ่งกว่าปกติ ทั้งนี้ จะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยหน่วยงานภาครัฐ และในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนของจังหวัดเท่านั้น ซึ่งจะได้มีการกำหนดวันเวลาในการเริ่มเผาและดับ รวมถึงขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน ทั้งยังจะได้มีการประชุมหารือแนวทางการทำงาน และจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการลาดตระเวน การทำแนวกันไฟ ซึ่งหากเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่รอยต่อ จะได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานดับไฟป่าร่วมกัน
Ggi52k.jpg
GgiEyv.jpg
GgibTE.jpg
GgijlN.jpgโดยในขณะนี้ ได้มีข้อมูลรายชื่ออำเภอที่มีพื้นที่ป่ารอยต่อระหว่าง 4 จังหวัดไว้พร้อมแล้ว
นอกจากนี้ ทั้ง 4 จังหวัด ยังจะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมถ่ายทอดข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) และค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) ร่วมกัน เพื่อสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังมีการเข้มงวดแหล่งกำเนิด PM2.5 แหล่งอื่น ๆ เช่น รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และเขตก่อสร้าง เพื่อควบคุมไม่ให้ค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
GgilvV.jpg
GgiDBQ.jpg
GgiAqS.jpgนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ ทั้ง 4 จังหวัด มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ด้วยแนวคิด “สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” พร้อมเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติการในปีนี้ จะสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นอย่างมาก และจะสามารถจำกัดสถานการณ์ได้ตามเป้าหมาย