หน้าแรก ข่าวด่วน จว.ออกคำสั่งงดให้บริการบุฟเฟ่ต์กินบนรถแล้วอ้างยังสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาด

จว.ออกคำสั่งงดให้บริการบุฟเฟ่ต์กินบนรถแล้วอ้างยังสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาด

AvWdE2.jpg
ปิดฉากซูชิบุฟเฟ่ต์ ทานในรถ แบบ Drive-In Buffet จังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งเพิ่มเติม ห้ามรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ในรถอ้างว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ ทำให้ร้านซูชิชื่อดังเชียงใหม่ต้องงดให้บริการหลังจากที่พยายามปรับตัวสู้วิกฤติSequence 03.00 00 20 08.Still039
Sequence 03.00 00 34 33.Still040
Sequence 03.00 01 07 19.Still041
หลังจากที่เปิดให้บริการได้ 2 วันของทางร้าน ไดโสะ ซูชิ ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรับตัวรับมาตรการของจังหวัดสีแดงเข้มซึ่งเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดที่ต้องควบคุมสูงสุดแล้วเข้มงวด ทางร้านได้ปรับตัวรับมาตรการงดทานอาหารที่ร้าน มาเปิดให้บริการแบบDrive-In Buffet หรือเสิร์ฟเมนูบุฟเฟ่ต์ ถึงในรถผ่านการสั่งอาหารทางออนไลน์ แต่หลังจากที่เปิดให้บริการได้เพียงสองวัน และผลตอบรับกำลังดีขึ้น ซึ่งทางร้านบริการเสิร์ฟอาหารให้ถึงที่จอดรถของทานร้านมีการเว้นระยะห่างและเพิ่มมาตรการเรื่องการป้องกันโรคต่างๆ อย่างเข้มข้น แต่กระนั้นหลังจากที่มีการท้วงติงจากส่วนกลางเรื่องของการทานอาหารในรถว่าเสี่ยง คือไม่รู้ว่าคนในรถมาจากบ้านเดียวกันจริงไหม หรือการที่ต้องถอดหน้ากากอนามัย ทานอาหารในรถก็ถือว่าผิดจากการที่มีการออกคำสั่งให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อออกจากบ้าน และอยู่ในรถเกิน 1 คนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ ออกมา และ 398390
398391
ล่าสุดในคืนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามโดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานต่อที่ ประชุม ในคราวประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖0/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕’๖๔ ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสียชีวิตรายที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เสียชีวิตรายตังกล่าวไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และได้รับรายงานว่ามีสถานประกอบการบางแห่งได้ ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยได้ดำเนินการในลักษณะให้ลูกค้าบริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่มในพื้นที่ของสถานประกอบการ
ดังนั้น เพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้Sequence 03.00 01 17 53.Still042
Sequence 03.00 01 36 17.Still043
Sequence 03.00 02 07 33.Still044
Sequence 03.00 02 38 07.Still045
1. เน้นย้ำทีมอาสาโควิด-19 หมู่บ้าน/ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสอบ สร้างความรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาด หรือมีประวัติสัมผัสกับบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และให้สอดส่อง กำกับ ติดตาม ให้บุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้แจ้งข้อมูล เบาะแส ให้กับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ในพื้นที่เพื่อให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
2. มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทุกอำเภอพิจารณาร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเสนอให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของพื้นที่Sequence 03.00 03 12 24.Still046
Sequence 03.00 04 19 28.Still047
Sequence 03.00 04 22 34.Still048
ในกรณีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดเขียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งห้ามร้าน หรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไป บริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ร้านหรือ สถานที่และบริเวณโดยรอบ ปรากฎว่ามีสถานประกอบการบางแห่งได้ให้บริการในลักษณะ ให้ลูกค้าอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ของสถานประกอบการ (เช่น ได้ให้บริการ โดยให้ลูกค้าบริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่มในยานพาหนะ บริวณที่จอดยานพาหนะของร้าน) กรณีดังกล่าวคณะกรรมการฯ พิจ เห็นว่าการกระทำดังกล่าวยังคงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอำเภอขอความร่วมมือ เจรจาโดยสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ Sequence 03.00 04 48 55.Still050
Sequence 03.00 05 04 02.Still051
Sequence 03.00 04 46 11.Still052
หลังจากมีการออกคำสั่งดังกล่าวเพิ่มเติมทางร้าน ไดโสะ ซูชิ ได้รับการประสานแจ้งคำสั่งดังกล่าวทำให้ตั้งแต่วันนี้ทางร้านต้องปรับตัวอีกครั้งงดบริการเสริร์ฟเมนูบุฟเฟ่ต์ ถึงในรถแบบDrive-In Buffet และอาจจะต้องปรับตัวอีกครั้งเพื่อหาทางรอด ซึ่งทางร้านเองแจ้งว่าที่ผ่านมาก็เป็นการปรับตัวของร้านหาทางออกแต่ก็ยืนดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

Most Popular

กวางผา เลียงผาพาเหรดอวดโฉมบนหน้าผาดอยอินทนนท์หลังปิดฟื้นธรรมชาติ

สุดประทับใจ! “กวางผา-เลียงผา” สัตว์ป่าหายาก พาเหรดออกโชว์ตัวหากินตามธรรมชาติอย่างสบายอารมณ์บนยอดผาเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ หลังเพิ่งเริ่มปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี สะท้อนภาพอย่างดีธรรมชาติฟื้นตัวและสัตว์ป่าไร้การถูกรบกวน รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ภาพ “กวางผา” หรือ “ม้าเทวดา” สัตว์ป่าหายากและเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกไว้ได้ขณะที่กวางผาออกมาเดินหากินบนหน้าผาบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ในช่วงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อยู่ระหว่างปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.64 รวมทั้งก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 16-30เม.ย.64 ได้มีการประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19...

มทบ.33นำรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนลดผลกระทบโควิด

มณฑลทหารบกที่ 33 นำรถครัวสนามประกอบอาหาร พร้อมมอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิท-19 ที่วัดเมืองกาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีจิราวัฒ์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นำกำลังพลพร้อมรถครัวสนามออกมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เป็นเมนูข้าวกะเพราไข่ดาว จำนวน 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่ายกาวิละอันเป็นที่ตั้งของหน่วย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 150 ชิ้นให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไปมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนาน...

บ้านใหม่วงศ์เขาทอง : หมู่บ้านพิทักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

“ไม่ใช่หน้าที่ แต่รับรู้ และเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบมานานมาก เพราะคำว่าสูญเสียผืนป่า มันคือการสูญเสียหลาย ๆ อย่างไป” นี่เป็นคำเกริ่นนำ ที่ คุณพิทักษ์ ชุ่มคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านใหม่วงศ์เขาทอง ประธานป่าชุมชนบ้านใหม่วงศ์เขาทอง และเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผลักดันให้เกิดพลังใจในการเข้ามาทำงานอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2538 และเริ่มเข้ามาเป็นเครือข่าย ทสม. ในช่วงปี 2545...

พบ 2 คลัสเตอร์โควิดใหม่ล้วนแพร่ระบาดในชุมชนย้ำชายแดนเข้มสกัดต่างด้าว

เชียงใหม่เจอโควิด-19เพิ่มอีก2คลัสเตอร์ “ดอยสะเก็ด-แม่วาง” แพร่ระบาดเชื้อในครอบครัวและกระจายต่อเข้าชุมชน เน้นย้ำอำเภอแนวชายแดนตั้งจุดตรวจเข้มสกัดต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมเพิ่มมาตรการเคร่งครัดสุ่มตรวจรถขนส่งสาธารณะ รถรับจ้าง และรถขนส่งสินค้าผัก ผลไม้ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวน 26 ราย...