หน้าแรกข่าวด่วนข่าวเด่นรอบวันสภาลมหายใจเชียงใหม่ ปรับองค์กรใหม่ ตั้งชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ปรับองค์กรใหม่ ตั้งชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วันนี้ (11 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 โดยมี 3 วาระสำคัญ คือชี้แจงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ และร่วมกันวางแผนเพื่อขับเคลื่อนตามเป้าหมาย โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุม แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ติดภารกิจสำคัญ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการในปี 2563 ก่อนหน้านี้ที่มีการตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่ขึ้นมา เมื่อ 9 กันยายน 2562 มีเพียงการประชุมใหญ่สภาลมหายใจเชียงใหม่จากสมาชิกและผู้สนใจ ยังไม่มีองค์กรบริหารอย่างชัดเจน จนกระทั่งมีกิจกรรมและโครงการจำนวนมากขึ้นจึงได้ปรับองค์กรให้เป็นทางการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนองค์กรเครือข่ายต่างๆ เข้ามาเพิ่ม  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันตั้งไว้

โดยในเลือกประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ ที่ประชุมมีการเสนอชื่อ นายชัชวาล ทองดีเลิศ และ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ  ก่อนจะมีมติ 14 ต่อ 9 ให้นายชัชวาล ทองดีเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ และที่ประชุมยังมีมติให้ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ  เป็นรองประธานฯ คนที่ 1  และให้นางสาวสุรีย์รัตน์ ตรีมรรคา เป็นรองประธานฯ คนที่ 2

การชี้แจงรายงานงบประมาณที่ได้รับจากการบริจาค หนึ่งในประเด็นสำคัญซึ่งหลายคนยังคงสับสนและไม่เข้าใจ  คือยอดเงินจากระดมทุนประมูลภาพศิลปะ จากกิจกรรม Art for Air ของกลุ่มศิลปินเพื่อลมหายใจ ที่ได้ยอดเงินมาทั้งหมด 5 ล้านบาท ไม่ใช่ 10 ล้านบาท ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรายงานของทีมผู้จัดฯ ซึ่งจนถึงวันนี้ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้รับโอนเงินแล้ว 3.6 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังมีการชี้แจงถึงรายรับและรายจ่ายในช่วงที่ผ่านมา ตลอดถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด ให้ที่ประชุมฯทราบ นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินบริจาคสมทบ ซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมจังหวะปะทะฝุ่น  เงินขายของจากกลุ่มรณรงค์ไบโอชาร์อีกจำนวนหนึ่ง
ที่ประชุมฯ ยังได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งมาจากหลายภาคส่วน ภาควิชาการ การศึกษา เอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่ายชาติพันธุ์ ได้แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำและข้อเสนอ ก่อนจะนำไปกำหนดเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ยังเห็นร่วมกันอีกว่า คณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ ควรมีการประชุม และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ทุกๆ 3 เดือน โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ขณะที่กองเลขาฯ ให้มีดำเนินการวางแผนและติดตามการทำงานของแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสม ตามกรอบการทำงานที่ตั้งไว้

โพสต์ใหม่