เอไอเอส ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ผ่านแนวคิด ถ้าเราทุกคนคือเครือข่ายbaec0037986a20e56cc696e5d1cf5ee3.jpgนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ ,นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนพร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร นำพนักงานจิตอาสาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลพ.6 อ.ลี้ จังหวัดลำพูนf8c20b5483de71d160ea38b68232d5e2.jpg“เอไอเอส” ในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน โดยหนึ่งในกลยุทธ์ เอไอเอส ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ผ่านแนวคิดถ้าเราทุกคนเครือข่ายร่วมกัน66c68eb3fd6e299044c8522847a62f64.jpgจากข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศของประเทศไทย พบว่าในช่วงที่ผ่านมา มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดย เอไอเอส ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ การสนับสนุนการจัดทำเครื่องฟอกอากาศและสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า เป็นต้น และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน เอไอเอส จึงได้ขยายโครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ การบริหารจัดการแยกประเภทขยะภายในออฟฟิศ การงดใช้ถุงพลาสติก และให้พนักงานใช้กระติกน้ำส่วนตัว เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นจากภายใน844a767ed059928bafdbc586375fc5d4.jpgด้วยเหตุนี้ เอไอเอส จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมรณรงค์การรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิด ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย จึงได้จัดโครงการปลูกป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ลพ.6 อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยนำเครือข่ายองค์กรพันธมิตรพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น โดยสิ่งที่เอไอเอสทำวันนี้ เป็นการเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง ผ่านการร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรพันธมิตร และพนักงานจิตอาสา เพื่อหวังขยายผลไปสู่สังคมในวงกว้างได้อย่างแท้จริง พร้อมลดความเสี่ยง และเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในมิติสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของเอไอเอสในการที่จะสร้างคุณค่า และการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือ เครือข่าย” ต่อไป