AIS ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
พร้อมเดินหน้าภารกิจชวนคนไทย สร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน


27 พฤศจิกายน 2562: AIS ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกซึ่งประเมินบริษัทจดทะเบียนจากทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) นอกจากนี้ AIS ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจำปี 2562 เมื่อช่วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 AIS ได้เดินหน้าผลักดันการสร้างสังคม Digital อย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” ภายใต้ภารกิจ “อุ่นใจไซเบอร์” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital ใน 2 แกนหลัก คือ 1. การยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วย DQ (Digital Quotient) และ 2. การพัฒนาระบบคัดกรอง Online Content ที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบ “AIS Secure Net” และ “Google Family Link” ร่วมกับ Google นอกจากนี้ ยังใส่ใจปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลักดันเรื่องการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) โดย AIS จะเป็นศูนย์กลางของการรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ AIS ได้นำความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงมุ่งสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ชุมชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน