15ddf4172164a93c85498aa1512e2c3d.jpg
จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai นำร่องในพื้นที่ 4 อำเภอ ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 เตรียมเสนอ ศบค. พิจารณาอนุมัติ เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคมที่จะถึง
5c8b9b5ef9a7441165c1281c410b8784.jpg
be9534cc5b73576eab23bbcb1ada084a.jpg
b45dc7706b18aa9f970a5728b57a9828.jpg
449df38cae4325f41e3c36f6c556177e.jpg
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ว่า ขณะนี้ดำเนินโครงการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะสามารถเปิดรับท่องเที่ยวได้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งรูปแบบของจังหวัดเชียงใหม่จะไม่เหมือนกับจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีช่องทางการเดินทางเข้าออกได้หลาย ในเบื้องต้นได้แบ่งโปรแกรมไว้ 3 รูปแบบ คือ โปรแกรมระยะสั้น 5 วัน ที่ให้นักท่องเที่ยวอยู่แต่ในพื้นที่โรงแรมและสนามกอลฟ์เท่านั้น, d7890aff4f100c621d4b22e57070c7bb.jpg
df3fae10a019562c023659058f91dd1f.jpg
b2c19f81e80cbc95066c1e5c0b16cf14.jpg
9e8f4b492db9f14064c9f9f9d4651775.jpgโปรแกรมระยะกลาง 14 วัน ที่กำหนดพื้นที่ให้เดินทางไปได้อย่างจำกัดหลังจากเดินทางเข้ามาในพื้นที่ช่วง 14 วันแรก และแบบที่ 3 เป็นโปรแกรมต่อเนื่องที่นักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว 7 วัน และเดินทางมาต่อมาที่จังหวัดเชียงใหม่ อีก 7 วัน โดยนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่ 2 และ 3 ต้องท่องเที่ยวและพักอาศัยในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น และต้องตรวจหาเชื้อในระยะเวลาที่กำหนด หากตรวจไม่พบเชื้อจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ bc366ab07e84ad894bcc9ee8e446ddf2.jpg
9d32325205f74b28238f12f76c4aa8c7.jpg
5e1069b502379e016bf1aa052b3b4023.jpg
8d7966c9139ac3b549f0ec48d8ede768.jpgในระยะแรกจะมีพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยเต่า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นคู่ค้าสำคัญกับจังหวัดเชียงใหม่เดิม ก่อนขยายไปในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ อาทิ ประเทศจีนและอินเดียต่อไป อย่างไรก็ตามการดำเนินการทั้งหมดจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ และหากยังไม่พร้อมก็สามารถขยายเวลาออกไปได้ โดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
https://youtu.be/e1WPCiSpDpo