9d7a711dff99d34b1c80071d37772380.jpg
เชียงใหม่ Kick Off ฉีดวัคซีน ละอ่อนน้อยเจียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก 5-11 ปี วันแรก โดยเชียงใหม่ได้รับจัดสรรวัคซีนรอบแรก 6,000 โดส เพื่อฉีดให้กับเด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ก่อนกระจายวัคซีนลงไปยังกลุ่มเด็กทั่วไป ขณะนี้มีเด็กนักเรียนประสงค์รับการฉีดกว่า 8.7 หมื่นคน ce0cba512785b74fc1e18e82ecf8adbb.jpg
5c419c32026f0a55df8affe42a2ab621.jpg
วันนี้(7 ก.พ.65) ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick off วัคซีน ละอ่อนน้อยเจียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีส้ม สำหรับเด็ก 5-11 ปี เป็นวันแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แก่เด็กในการป้องกันโรคโควิด-19
520c8601a53c9ba6cd2521865f37d540.jpg
c705815721095649f04cc645ec3f9dcf.jpg
a0ebca9ed7835de897a39f0be4f3e560.jpgโดยวันนี้ เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนศรีสังวาลย์ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว จำนวน 43 คน ตามที่ได้รับจัดสรรให้กับโรงเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษและศึกษาสงเคราะห์จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนพักนอนที่มีเด็กพิการและเด็กกลุ่มเปราะบาง จากนั้นจะดำเนินการฉีดในเด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเป็นลำดับแรก ได้แก่ โรคอ้วน, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคพันธุกรรม หลังจากนั้นจะกระจายวัคซีนลงไปยังกลุ่มเด็กทั่วไป และจะเริ่มฉีดในเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 หรือที่มีอายุ 11 ปี ลงไปตามลำดับ
87c66f53809619117fddeb31e303f71f.jpg
324e11a1b2e59e44e47d45c386592498.jpg
33e2c08aad4a955a1da2f187a309df39.jpgโดยทางโรงเรียนจะประสานกับสถานพยาบาล หรือติดต่อผู้ปกครองเพื่อนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้อง Walk in เข้าไปฉีดตามศูนย์ฉีดทั่วไป หลังจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และทางโรงเรียนจะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองของเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อพาเด็กมาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนต่อไปfe117dd12f8654815c2d9daeb01c3884.jpg
0c389cf0506edf7fdd803f8a1b80d704.jpg
1b61696283a0eca97629020f487ef32c.jpg
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนอายุ 5-11 ปี อยู่จำนวนรวมทั้งสิ้น 152,064 คน ในจำนวนนี้มีความประสงค์ฉีดวัคซีน 87,137 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 และไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน 64,927 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.65) ในรอบแรก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรวัคซีนจำนวน 6,000 โดส จัดสรรให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ 800 โดส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1,200 โดส